Tarieven

Terecht stelt u zich de vraag wat het beroep op een advocaat u uiteindelijk zal kosten. Helaas is het in de meeste gevallen niet mogelijk om bij aanvang van de zaak hierop een sluitend antwoord te geven.

Dit heeft te maken met tal van onzekere factoren, zoals bijvoorbeeld de (on)mogelijkheid om de zaak in der minne te regelen, het procedureverloop en de houding aangenomen door de tegenpartij.

Bij de eerste consultatie wordt u steeds zo correct mogelijk geïnformeerd omtrent de te verwachten kosten. Deze vallen uiteen in twee componenten:

1. Het ereloon

Het ereloon is de vergoeding voor de intellectuele prestaties van de advocaat.

In het merendeel van de dossiers wordt deze berekend uitgaande van een uurtarief dat afhangt zowel van de complexiteit van de zaak, de spoedeisendheid en de inzet als van de financiële mogelijkheden van u als cliënt.

Mijn kantoor hanteert een ereloon dat varieert tussen 100 en 125 EUR per uur afhankelijk van de genoemde factoren.

2. De kosten

De kosten zijn de uitgaven die de advocaat met betrekking tot een hem toevertrouwde opdracht voor rekening van de cliënt heeft gemaakt.

Hieronder vallen onder meer:

  • opening dossier 25,00 EUR

  • briefwisseling (per bladzijde) 8,00 EUR

  • dactylografie 10,00 EUR

  • kopies (per bladzijde)

  • telefoon / fax (per verbinding)

  • verplaatsingen (per km)

  • afsluiting en archivering dossier 50,00 EUR

Uitgaven zijn kosten betaald aan een rechtbank, een gerechtsdeurwaarder, een vertaalbureau, enzomeer en worden doorgaans integraal aan de cliënt doorgerekend.

Het ereloon en de kosten worden bijgehouden in een gedetailleerd prestatieoverzicht waarvan op eender welk ogenblik een overzicht kan worden bekomen. Sinds 1 januari 2014 zijn de prestaties van de advocaat onderworpen aan 21% BTW. Teneinde de kosten te spreiden wordt op geregelde tijdstippen provisies gevraagd in functie van de reeds geleverde prestaties. Bij elk zo’n betalingsverzoek ontvangt u een kopie van het prestatieoverzicht.

Ingeval het geschil gedekt is door een door u ondergeschreven polis rechtsbijstand, bijvoorbeeld bij verkeersovertredingen, worden het ereloon en de kosten van de advocaat gedragen door de verzekeraar rechtsbijstand binnen de grenzen van de onderschreven polis.

Ingeval van procedure heeft de partij die door de rechtbank in het gelijk wordt gesteld recht op een zogenaamde rechtsplegingsvergoeding. Dit is een forfaitaire tussenkomst in het ereloon en de kosten van de advocaat. De hoegrootheid van de rechtsplegingsvergoeding is afhankelijk van de waarde van het geschil.

Wij staan garant voor een persoonlijke aanpak van uw dossier.

Scroll to Top