Algemene Voorwaarden

1. toepassingsgebied – Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door advocaat Nagels onder de uitdrukkelijke toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden. De cliënt wordt geacht de algemene voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

2. opdracht – Alle opdrachten worden naar best vermogen uitgevoerd door advocaat Nagels. Deze is gerechtigd om in samenspraak met de cliënt bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, derden of andere deskundigen in te schakelen. Advocaat Nagels verbindt zich ertoe zijn prestaties te leveren binnen een redelijke termijn.

3. medewerking van cliënt – De cliënt dient ongevraagd en onmiddellijk alle informatie te verstrekken die met de opdracht verbonden is. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van door hem verstrekte gegevens, informatie en stukken. Indien de cliënt zijn noodzakelijke medewerking niet, niet tijdig of niet conform de afspraken verleent, staat het advocaat Nagels vrij om voor de cliënt geen werkzaamheden meer te verrichten en zich geheel aan de zaak te onttrekken. Advocaat Nagels is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze onttrekking zou kunnen voortvloeien.

4. ereloon en kosten – Behoudens andersluidende afspraak wordt het ereloon door advocaat Nagels berekend op basis van de tijd aan de opdracht besteed. Het uurtarief wordt vastgelegd in de overeenkomst met de cliënt. Advocaat Nagels kan aan de cliënt betaling vragen van an één of meerdere provisies. Na afhandeling van een opdracht zal de cliënt een eindafrekening ontvangen, dewelke een gedetailleerde omschrijving van het ereloon en de kantoorkosten omvat. De erelonen van gerechtsdeurwaarders alsmede de door hen verschuldigde rechten en gemaakte kosten, alsook de gerechtskosten, blijven ten laste van de cliënt gelegd. De facturen van advocaat Nagels zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na de uitreiking ervan. Bij gebreke hieraan is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 2,5% per jaar vanaf de factuurdatum Advocaat Nagels is niet verplicht verdere diensten te verlenen totdat de vervallen facturen volledig zijn betaald.

5. vertrouwelijkheid – Advocaat Nagels verbindt zich ertoe elke opdracht te behandelen met de confidentialiteit voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en de deontologische regels van de Orde van Advocaten.

6. aansprakelijkheid – De aansprakelijkheid van advocaat Nagels en zijn medewerkers kan enkel worden ingeroepen op basis van schriftelijke correspondentie die hem is ondertekend en persoonlijk overhandigd of verzonden per gewone post, fax of email. Zijn aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de tussenkomst van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten door tussenkomst van de Orde. Indien, om welke reden dan ook, geen tussenkomst zou zijn vanwege deze verzekering, dan is de aansprakelijkheid van advocaat Nagels beperkt tot het bedrag van de door de cliënt betaalde erelonen voor de door advocaat Nagels verleende diensten die aanleiding geven tot de aansprakelijkheidskwestie. Advocaat Nagels is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden of andere deskundigen die in samenspraak met de cliënt werden ingeschakeld.

7. beëindiging dossier –De cliënt kan ten allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst beëindigen, zonder dat dit evenwel afbreuk doet aan het feit dat gepresteerde diensten en gemaakte kosten dienen te worden vergoed. Bij beëindiging van het dossier zullen alle relevante stukken gedurende een periode van 5 jaar door advocaat Nagels bewaard blijven. Zodra deze periode is afgelopen behoudt advocaat Nagels zich het recht voor om het dossier te vernietigen.

8. bevoegde rechter en rechtskeuze – Op de rechtsverhouding tussen de advocaat en de cliënt is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

9. informatie in het kader van de Dienstenwet – Advocaat Nagels is een natuurlijk persoon, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0816837295, met als vestigingsadres Leuvenselaan 172 bus 4, 3300 Tienen. Advocaat Nagels is ingeschreven op het tableau van de Orde van Advocaten te Leuven. Zijn beroepsaansprakelijkheid an de advocaten is verzekerd bij Amlin Insurance (als hoofdverzekeraar), polis LXX034899, via Vanbreda Risk & Benefits, en biedt een waarborg van 2.500.000 EUR per schadegeval. De beroepsregels en gedragscode voor advocaten kunnen worden geraadpleegd op de website van de Orde van de Vlaamse balies (www.advocaat.be).

Scroll to Top